فرهنگ همایدک

چیزی که ما اعتقاد داریم:

دنبال آنیم که تایکدیگر را بفهمیم ارزش میدهیم به تفاوت هایمان وبین فرهنگ ها بینش یکسانی داریم ما به رضایت و موفقیت هر مشتری ارج می گذاریم.

ما برای درستی صداقت و مسئولیت فردی تلاش می کنیم ما به آینده مان و مشتریان مان مشتاق و خوش بین هستیم.

نحوه مدیریت ما :

ما بردهایمان را جشن میگیریم و از اشتباهاتمان یاد میگیریم. آموزش و بازخورد دو عامل کلیدی ما برای یادگیری هستند .

ما اهداف روشن و تهاجمی را تنظیم کرده ایم و تعهد های خودمان را حفظ میکنیم ونتایج را ارائه میکنیم.

ما قادر به ریسک کردن و عمل بصورت سریع هستیم.